Jdi na obsah Jdi na menu

Kdo jsou? AZ (Záložky,Nimrodi,Hujeři,Aktivky,Otcostřelci,...)

17. 1. 2011
Příslušníci Aktivních záloh na Tankovém dni v Lešanech
  • Snaha vytvořit co nejmenší armádu, která by byla schopná zajišťovat plnění svých úkolů, ale zároveň zajistit, aby v případě náhlého zvýšení nároků na Ozbrojené síly České republiky (např. živelní pohroma, stav ohrožení státu) bylo možno dočasně zvýšit počet příslušníků ozbrojených sil.
  • Umožnit dobrovolníkům, kteří chtějí pomoci v případě ohrožení vlasti, se zapojit do vojenského života.
  • Zajištění odborných služeb, které jsou spíše civilního rázu (např. právník), které se malé profesionální armádě nevyplatí ve větším měřítku provozovat, přestože nárazově může vzniknout jejich potřeba, například při sestavování kontingentů pro mírové mise armády v zahraničí. Pro takové případy je možné použít příslušníka aktivních záloh, který se potřebnému oboru věnuje ve své civilní kariéře. Pro potřebu nasazení v zahraniční misi může příslušník aktivní zálohy dočasně vstoupit do služebního poměru vojáka z povolání.
  • Zabezpečení civilní kontroly uvnitř AČR po zrušení základní služby

 

Příslušníkem aktivní zálohy může stát občan České republiky, který již dosáhl 18 let, ale ještě nepřesáhl věk 60 let. Dalšími podmínkami pro zařazení občana do aktivní zálohy jsou jeho zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost a uzavření dohody o zařazení do aktivní zálohy. Dohodu o zařazení do aktivní zálohy s občanem uzavírá krajské vojenské velitelství na dobu tří let (dohodu je možné podepsat opakovaně).[3]

Výcvik aktivní zálohy

Uchazeč o službu v aktivní záloze musí nejprve absolvovat základní výcvik v délce do osmi týdnů. Poté musí každý rok absolvovat vojenská cvičení v celkové délce do tří týdnů (obvykle je výcvik rozdělen do několika termínů).[3]Příprava předurčených rotmistrů, praporčíků a důstojníků se uskutečňuje ve Vojenské akademii Vyškov a v určených útvarech.[4]

Výcvik je organizován zejména v terénu ve vojenském výcvikovém prostoru (Libavá, Hradiště, Boletice). V prvním týdnu je výcvik zaměřen na výcvik jednotlivce a družstva, druhý týden na výcvik čety.

Historie Aktivní zálohy

Období 1. republiky

Systém záloh v Československé, resp. Česko-slovenské, republice upraven branným zákonem ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb z. a n. Po skončení prezenční služby byli branci překládáni do zálohy, která se dělila na I. A II. zálohu. I. Záloha měla za války doplnit aktivní armádu na válečný počet. Náleží k ní záložníci až do konce 40. roku věku. II. záloha byla určena pro dobu války hlavně k strážní službě v týlu (dobově v etapě a zápolí) a patřili k ní záložníci od 41. – 50. roku. V II. záloze zůstávali do téhož věku zařazeni i příslušníci náhradní zálohy. Do náhradní zálohy přecházeli branci, kteří byli odvedeni nad počet, stanovený kontingentem branců, nebo ti, kteří byli prezenční službou hmotně poškozeni.

Příslušníci I. zálohy byli povinni vykonat čtyři cvičení ve zbrani: první dvě čtyřnedělní, druhá dvě třínedělní. Příslušníci náhradní zálohy vykonali o jedno čtyřnedělní cvičení více. Při zavedení nové výzbroje mohlo Ministerstvo národní obrany povolat podle potřeby příslušníky I. zálohy a náhradní zálohy k mimořádnému cvičení nejdéle čtyřnedělnímu. Za mimořádných okolností vláda mohla nařídit povolání příslušníků zálohy a náhradní zálohy k vykonání výjimečného čtyřnedělního cvičení ve zbrani.

Dobrovolnou brannou přípravu realizovaly občanské spolky, které se věnovaly výcviku s vojenskými prvky. Tato oblast ale netvořila součást systému podle branného zákona z roku 1920. Se vznikem Československé republiky začalo působit množství dobrovolnických vojenských útvarů, které prozatímně nahrazovaly vojsková tělesa pravidelné armády. Aktivně si počínali především členové tělovýchovné organizace Sokol a dělnických jednot. Největším dobrovolnickým útvarem se stala Slovácká brigáda, jež působila od konce roku 1918 na jihovýchodní Moravě. K nejvýznamnějším útvarům patřily také čtyři pluky Stráže svobody. Dobrovolníci vykonali strážní úkoly v Praze i v řadě dalších měst a zajišťovali sporná území republiky (pohraniční oblasti českých zemí a Slovenska

Období Protektorátu

V roce 1938 byla provedena mimořádná opatření v květnu a červnu 1938. V jejich rámci byl povolán 1. ročník I. zálohy (odvodní ročník 1935) a vybraní záložníci z ostatních ročníků. Při mobilizaci v září 1938 byli povoláni záložníci, kteří k datu vyhlášení mobilizace nedosáhli 40 let věku a všichni mladší příslušníci I. zálohy. Ke Stráži obrany státu, která v době mobilizace podléhala vojenskému velení, nastoupilo jisté množství dobrovolníků. Vojenskému velení podléhali v té době i členové spolků s branným zaměřením. Spolu s příslušníky čsl. Armády se podíleli na ostraze důležitých objektů v zázemí. MNO se v té době připravovalo také na příjem zahraničních dobrovolníků. Pro jejich výcvik byly na východě republiky zřízeny zvláštní výcvikové tábory.

Vojenské osoby vstupovaly do odboje po 15. březnu 1939 dobrovolně, ale již 17. listopadu 1939 vydal zahraniční Československý národní výbor v Paříži mobilizační rozkaz. V letech 1944 – 1945 byl na osvobozovaných územích Československé republiky opětovně aplikován branný zákon z roku 1920 a další branné předpisy, vyplývající ze stavu branné pohotovosti státu.

Po 2. světové válce

Systému záloh v letech 1945 – 1949 vycházel z branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n. Pro období 1949 – 1989 upravuje systém záloh branný zákon ze dne 23. března 1949, č. 92 Sb. Tento zákon stanovil, že po vykonání základní vojenské služby je voják přeložen do zálohy dnem, který následuje po dni skončení základní služby atd. Záložníci z počtu mužstva a poddůstojníků byli povinni vykonat vojenské cvičení v úhrnné době 16 týdnů. Náhradní záložníci, jakož i záložníci, kteří konali základní službu kratší než tři čtvrtiny základní služby, byli povinni vojenským cvičením v úhrnné době 20 týdnů. Důstojníci v záloze byli povinni vojenským cvičením v úhrnné době 20 týdnů.

Brannou přípravu do roku 1949 zabezpečovaly spolky navazující na předválečné období např. Sokol, Svaz brannosti. V roce 1951 jejich funkci přebírá nově zřízený Svaz pro spolupráci s armádou (SVAZARM). V letech 1945 – 1989 československá armáda nemobilizovala. Pokud byla donucena navýšit počet stavy mírové armády, povolávala záložní ročníky na mimořádná vojenská cvičení (krize v Maďarsku 1956) nebo ponechala v činné službě druhé ročníky vojáků základní služby (tzv. Karibská krize). Vstup vojsk států Organizace varšavské smlouvy na území ČSSR 21. srpna 1968 se nijak záložních ročníků ČSLA nedotkl.

Současnost

Obdoba nynějších aktivních záloh nebyla v branných systémech z let 1918 – 1989 známa. Současný systém aktivních záloh začal vznikat v roce 1999, kdy tehdejší náčelník Generálního štábu armádní generálJiří Šedivýpovolal záložníky na první dobrovolná vojenská cvičení. V současnosti vůbec první dobrovolné cvičení vojáků v záloze proběhlo 11.-15. října 1999 ve VVP Jince na cílové ploše Bahna. Z účastníků dobrovolných cvičení postupně vznikala jádra útvarů aktivních záloh, kteří se podílejí na organizaci aktivních záloh mnohdy dodnes.[5]

Útvary aktivních záloh začaly být soustavně budovány od roku 2002. V jednotlivých krajích vznikly krajské pěší roty, které jsou určeny zejména k pomáhání při živelných pohromách a ochraně objektů důležitých pro obranu státu v rizikových situacích, např. při aktuální silné hrozbě teroristického útoku. Kromě toho jsou postupně zakládány specializované útvary aktivních záloh u jednotlivých druhů vojsk (tanková rota, ženijní rota, útvar speciálních sil atd.)

 

Infobox aktivní zálohy[2]
Praha
Útvar Místo Počet
Pěší rota KVV Praha hl. město 150
Skupina vojenských kaplanů AZ u PV Praha PV Praha 7
Středočeský kraj
Útvar Místo Počet
121. pěší rota KVV Praha hl. město 150
Záchranná četa – AZ u 154 zpr. Rakovník 154 zpr. Rakovník 23
Jednotka vojenské policie KVV Stará Boleslav 20
Jihočeský kraj
Útvar Místo Počet
Pěší rota KVV České Budějovice 150
Jednotka vojenské policie KVV Tábor 20
Jihomoravský kraj
Útvar Místo Počet
241.pěší rota KVV Brno 150
Moravskoslezský kraj
Útvar Místo Počet
Pěší rota KVV Ostrava 150
Plzeňský kraj
Útvar Místo Počet
171.pěší rota AZ – u KVV Plzeň KVV Plzeň 150
Ústecký kraj
Útvar Místo Počet
Mechanizovaná rota - AZ u 41.mpr 4brn. – 41.mpr Žatec 29
Pěší rota - AZ u KVV Ústí nad Labem KVV Ústí nad Labem 150
Kraj Vysočina
Útvar Místo Počet
191. Pěší rota – AZ u KVV Jihlava KVV Jihlava 150
Olomoucký kraj
Útvar Místo Počet
Mechanizovaná četa - AZ u 72. mpr 7.mb - 72.mpr Přáslavice 27
Tanková rota - AZ u 73. tpr 7.mb 73.tpr Přáslavice 42
Záchranná četa - AZ u 156. zpr 15. žzb - 156. zpr Olomouc 26
Průzkumná četa - AZ u 102. pupe 102. pzpr Prostějov 25
Rota "Z" - AZ u 601. skss 601. skupina speciálních sil Prostějov 44
Jednotka vojenské policie KVV Olomouc 20
Pěší rota - AZ u KVV Olomouc KVV Olomouc 150
Královéhradecký kraj
Útvar Místo Počet
Pěší rota - AZ u KVV Hradec Králové KVV Hradec Králové 150
Liberecký kraj
Útvar Místo Počet
Pěší rota - AZ u KVV Liberec KVV Liberec 150
Pardubický kraj
Útvar Místo Počet
Pěší rota - AZ u KVV Pardubice KVV Pardubice 150
Zlínský kraj
Útvar Místo Počet
Pěší rota - AZ u KVV Zlín KVV Zlín 150
Karlovarský kraj
Útvar Místo Počet
Pěší rota - AZ u KVV Karlovy Vary KVV Karlovy Vary 150
Celkem 3733

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

AExitadraift - Your Guide To Blood Urgency Numbers

8. 10. 2018 4:23

Pression arterielle est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent prendre offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre moelle bat, il pompe le sang tout au long vos arteres a la flanerie de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/avis-sur-le-cialis/

AaidegugsPed - 40 Ways to Earlier small Your Blood Weight

28. 7. 2018 0:46

Compression est comment calleux votre sang pousse contre les parois de vos arteres lorsque votre coeur essence pompe le sang. Arteres sont les tubes qui transportent perseverent b gerer offre sang loin de votre coeur. Chaque temps votre determination bat, il pompe le sang par de vos arteres a la prendre facilement de votre corps.
https://www.cialispascherfr24.com/acheter-cialis-pas-cher-en-france/

Albertdoosy - How To Prevent Prostate Problems And Diseases?

4. 6. 2018 23:56

The prostate gland is a vital a part of a male's the reproductive system. It secretes fluids that aid in the transportation and activation of sperm. The prostate can be found just in front of the rectum, below the bladder and around the urethra. When there is prostate problem, it will always be really miserable and inconvenient for your patient as his urinary system is directly affected.

The common prostate health problems are prostate infection, enlarged prostate and cancer of the prostate.Prostate infection, also called prostatitis, is regarded as the common prostate-related symptom in men younger than 55 years old. Infections with the prostate are classified into four types - acute bacterial prostatitis, chronic bacterial prostatitis, chronic abacterial prostatitis and prosttodynia.

Acute bacterial prostatitis may be the least common of all types of prostate infection. It is a result of bacteria perfectly located at the large intestines or urinary tract. Patients can experience fever, chills, body aches, back pains and urination problems. This condition is treated by using antibiotics or non-steroid anti-inflammatory drugs (NSAIDs) to help remedy the swelling.

Chronic bacterial prostatitis is a condition connected with a particular defect inside gland and the persistence presence of bacteria in the urinary tract. It can be caused by trauma on the urinary tract or by infections from other regions with the body. A patient may feel testicular pain, back pains and urination problems. Although it is uncommon, it is usually treated by removal in the prostate defect then the use antibiotics and NSAIDs to treat the redness.

Non-bacterial prostatitis accounts for approximately 90% coming from all prostatitis cases; however, researchers have not to determine the cause of these conditions. Some researchers feel that chronic non-bacterial prostatitis occur because of unknown infectious agents while other think that intensive exercise and high lifting could cause these infections.

Maintaining a Healthy Prostate

To prevent prostate diseases, a proper meals are important. These are some in the actions you can take to keep your prostate healthy.

1. Drink sufficient water. Proper hydration is essential for health and wellness and this will also maintain your urinary track clean.

2. Some studies suggest that several ejaculations weekly will assist to prevent cancer of the prostate.

3. Eat red meat moderately. It has been shown that consuming a lot more than four meals of beef per week will heighten the risk of prostate diseases and cancer.

4. Maintain an effective diet with cereals, vegetable and fruits to ensure sufficient intake of nutrients required for prostate health.

The most critical measure to adopt to make sure a proper prostate would be to select regular prostate health screening. If you are forty years of age and above, you should select prostate examination at least once 12 months.